ផែល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ហែបហែល​បញ្ឆៀង​ខ្លួន (ត្រី) : ត្រី​ផែល ។ លោត​ឡើង​បញ្ឆៀង​ខ្លួន : ផែល​ឡើង​ជិះ​សេះ ។