ផៃចាំឝីល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ไผ่จำศิล