ផ្កាចន្ទន៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ច័ន ( ន. ) រូប​ភាព​មាន​សណ្ឋាន​ដូច​ផ្កា​ចន្ទន៍ ។ ឈ្មោះ​បន្លែ​ក្រៀម​មួយ​ប្រភេទ​មក​ពី​ប្រទេស​ចិន; ប្រើ​ធ្វើ​ជា​ថ្នាំ​ក្ដៅ​ក៏​បាន ។ ឈ្មោះ​គ្រឿង​ប្រដាប់​ត្រចៀក​ធ្វើ​ដោយ​មាស​ឬ​ប្រាក់ មាន​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ផ្កា​ចន្ទន៍ សម្រាប់​ស្ត្រី​ពាក់​ត្រចៀក​ក្នុង​សម័យ​ពី​ដើម ។