ផ្កាស្លា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតភូមិនៃឃុំចំការសំរោង
  2. ភូមិនៃសង្កាត់ចំការសំរោង