ផ្គត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ ផ្គង់ ថា : ផ្គត់ផ្គង់ គឺ​ទំនុក​បម្រុង​មិន​ឲ្យ​ខ្វះ​ខាត ។ ផ្គត់​ភ្នែន កិ. ពែន​ជើង, ពែន​ជើង​តម្រង់​កាយ​ស្រគត់​ស្រគំ ។