ផ្គាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ប្រដាប់​មាន​គ្រាប់​មូល​ៗ ដោយ​នឹង​ខ្សែ​ចង​ភ្ជាប់​មុខ​គ្នា​ជា​ចង្វាយ សម្រាប់​ប្រឡេះ​រាប់​មេ​ធម៌​ឬ​បទ​ធម៌​ក្នុង​ការ​ចម្រើន​ធម៌​ភាវនា ។
  2. ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ​គេ​ច្រើន​ប្រើ​ជា​ឧស ។
  3. ភូមិនៃឃុំសិង្ហ
  4. ឃុំនៃស្រុកស្វាយចេក
  5. ភូមិនៃឃុំផ្គាំ