ផ្គូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ជា​គូ គឺ​ផ្សំ​អ្វី​ៗ​ដែល​ធៀប, ដែល​ផ្ទឹម​នឹង​គ្នា​ឲ្យ​បាន​ជា​មួយ​គូ : ផ្គូ​ចំបាប់, ផ្គូ​ទូក​ប្រណាំង ។