ផ្ងាក់ផ្ងើក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) បះ​ចុះ​បះ​ឡើង​ងក់ងើក, ប៉ាក់ប៉ើក ។