ផ្ងើយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ងើយ, ចាប់​ឲ្យ​ងើយ : ផ្ងើយ​ឡើង, ចាប់​ផ្ងើយ ។ (ប្រើ​ជា ភ្ងើយ តាម​ប្រភព​ពាក្យ​ថា ធ្វើ​ឲ្យ ងើយ ក៏​សឹង​តែ​បាន) ។