ផ្ចប់​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​ជញ្ជាប់​មាត់​ឬ​ដោយ​ត្របាក់​ស៊ី ។ ផ្ចាប់​ៗ