ផ្ចាញ់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ចាញ់ ។ ផ្ចាញ់​ផ្ចាល ឬ ផ្ចាល​ផ្ចាញ់ ធ្វើ​ឲ្យ​ចាញ់​ឲ្យ​រាង​ចាល​លែង​ហ៊ាន​ត​ទៅ​ទៀត ឬ​ផ្តន្ទា​បង្អាប់​បង្អោន​ឲ្យ​មាន​អៀន​អន់​រាង​ចាល ។