ផ្ចុងផ្ដើម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ទំនុក​បម្រុង​ឲ្យ​ឃើញ​ចុង​ឃើញ​ដើម គឺ​ប្រដុង​ប្រជា​ដោយ​សព្វ​គ្រប់​ឲ្យ​ដុះដាល​ចម្រើន : មាតា​បិតា​ផ្ចុង​ផ្ដើម​កូន​ឲ្យ​រៀន​សូត្រ ឬ ឲ្យ​ធ្វើ​ការ​រក​ស៊ី ។