ផ្ចោត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ចោត​ចុះ​ទៅ​ក្រោម, សំដៅ​ដាក់​ចំ​ពី​លើ : ព្រាន​ផ្ចោត​កាំភ្លើង​ពី​លើ​ធ្នះ​បាញ់​សំដៅ ជ្រូក​ព្រៃ; បាញ់​ផ្ចោត ។