ផ្ញាញ​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) អំពី​អាការ​ទំពា​មើល​ទៅ​ឃើញ​ផ្ញាញ​ៗ : ទំពា​ផ្ញាញ​ៗ ។