ផ្ញើ

ពីWiktionary

( កិ. ) បញ្ជូន​បញ្ញើ​ពី​ទី​មួយ​ទៅ​កាន់​ទី​មួយ​ទៀត : ផ្ញើ​សំបុត្រ​ទៅ​បង​ប្អូន​នៅ​កំពង់ចាម, ផ្ញើ​អីវ៉ាន់​តាម​កប៉ាល់ ។ ដាក់​ទុក​ឲ្យ​គេ​ទទួល​បញ្ញើ​ដោយ​មាន​ពាក្យ​ផ្ដាំ ឬ សន្យា​យ៉ាង​ណា​ៗ : ខ្ញុំ​សុំ​ផ្ញើ​ហិប​នេះ​នៅ​ផ្ទះ​អ្នក​សិន​ដល់​ថ្ងៃ​ស្អែក​ខ្ញុំ​នឹង​មក​យក ។