ផ្ដាច់ការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(នយោបាយ) absolute, absolu -បញ្ញត្តិដែលស្ដែងពីបុគ្គលដែលធ្វើឡើងដោយមិនចំណុះទៅលើអ្វីមួយ។ -បញ្ញត្តិដែលស្ដែងពីការគ្មានការបែងចែកអំណាច។