ផ្ដឺតផ្ដក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជើង ដ ( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​មាន​អាការ​ហត់​ដក​ដង្ហើម​ដោយ​លំបាក (និយាយ​ថា ផ្ដាក់ផ្ដឺត ក៏​បាន) ។