ផ្ដុស

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជើង ដ ( គុ. ) ដែល​មាន​ក្លិន​ធុំ​ស្ទើរ​ជូរ​ស្ទើរ​ឆ្អាប​ស្ទើរ​ស្អុយ កើត​មាន​ដោយ​ផ្អួរ, ផ្អូម ។