ផ្ដួល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជើង ដ ( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ដួល : ផ្ដួល​ខ្លួន, ផ្ដួល​ត្បាល់ ។ ព. ប្រ. ធ្វើ​ឲ្យ​ចាញ់, ឲ្យ​វិនាស : ផ្ដួល​ឲ្យ​ធ្លាក់​យស​ស័ក្តិ ។ ម. ព. ផ្ដេកផ្ដួល ក្នុង​ពាក្យ​ ផ្ដេក ។