ផ្ដែរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជើង ដ ( ន. ) ក្ដារ​រនាំង​បាំង​រាំង​ចន្លោះ​ដំបូល​ដែល​មាន​ជាន់​ពីរ : ផ្ដែរ​វិហារ, ផ្ដែរ​សាលា ។