ផ្ដៅ

ពីWiktionary

ជើង ដ ( ន. ) ឈ្មោះ​វល្លិ​ដើម​រឹង​មួយ​ប្រភេទ​មាន​បន្លា​នៅ​ស្រទប, ធាង, ស្លឹក (ទីទៃ​ពី​រពាក់); ផ្ដៅ​មាន​ឈ្មោះ​ច្រើន​ប្រភេទ​គឺ ផ្ដៅ​ទឹក, ផ្ដៅ​ក្រែក, ផ្ដៅ​ឈ្វាំង, ផ្ដៅ​អារ៉េច, ផ្ដៅ​ដំបង, ព្រះ​ផ្ដៅ..., ជា​វល្លិ​មាន​ប្រយោជន៍​យ៉ាង​សំខាន់ ប្រើ​ការ​បាន​ច្រើន​យ៉ាង មាន​ប្រើ​ធ្វើ​ចំណង​និង​ធ្វើ​កៅអី​ជាដើម ។