ផ្តក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជើង ត ( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ផ្គង​ប្លោង​សំដៅ​ពី​ចម្ងាយ​ឲ្យ​ធ្លាក់​ចំ​ដូច​គេ​បន្តក់​ទៅ​លើ : ផ្តក់​ឲ្យ​ចំ; បាញ់​ផ្តក់​ឲ្យ​ធ្លាក់​ចំ​ទី​ដៅ ។