ផ្ទូរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ ផ្ទេរ ថា : ផ្ទេរផ្ទូរ គឺ​ផ្ទេរ​ចុះ​ផ្ទេរ​ឡើង​សម្រួល​ការ ។