ផ្ទួន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ជា គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​ថែម​ៗ, ខ្ជាន់​ៗ ដដែល​ៗ : ពាក្យ​ផ្ទួន; និយាយ​ផ្ទួន, ពោល​ផ្ទួន​ៗ ។