ផ្ទៃដី

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ក្រឡាផ្ទៃ, ទំហំនៃដី, លំនាតនៃដី ន.