ផ្ទៃដី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ក្រឡាផ្ទៃ, ទំហំនៃដី, លំនាតនៃដី ន.