ផ្ទំ

ពីWiktionary

រ. ស. ( កិ. ) ដេក : ព្រះ​រាជា​ទ្រង់​ផ្ទំ ។