ផ្ទះរុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកភ្នំក្រវាញ
  2. ភូមិនៃឃុំផ្ទះរុង