ផ្នួត​ក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) រោម​ស្លាប​ត្រង់​ក​សត្វ​បក្សី​មាន​សម្បុរ​រលើប : ផ្នួត​ក​ក្ងោក (បា. ហៅ គីវ​សង្កាស (គីវៈសង់-កាស) “ផ្នួត-ក”) ។