ផ្នែកនិម្មិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ពីជគណិត) imaginary part, partie imaginaire ផ្នែកជាមេគុណនៃ i នៅក្នុងចំនួនឬ អនុគមន៍កុំផ្លិច។ បើ Z = X+iY នោះផ្នែកនិម្មិតនៃ Z តាងដោយ Im(z) = y។