ផ្នោដាច់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស្រុកនៃខេត្តព្រះត្រពាំង កម្ពុជាក្រោម។