ផ្លាញ​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) អំពី​អាការ​ទំពា​ឬ​និយាយ​ដោយ​មាន​អ្វី​ជ្រាយ​ៗ​ឬ​រឥល​ៗ, ផ្ដៀច​ៗ ក្នុង​មាត់ : ទំពា​ផ្លាញ​ៗ, និយាយ​ផ្លាញ​ៗ; សម្ដី​ផ្លាញ​ៗ; និយាយ​ថា ប្លាញ​ៗ ក៏​មាន (ម. ព. នោះ​ផង) ។