ផ្លិត

ដោយWiktionary

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ឲ្យ​កើត​ខ្យល់​ឬ​សម្រាប់​កាន់​បាំង​មុខ​ក្នុង​វេលា​សូត្រ​ធម៌​ឬ​ទេស្នា, ផ្លិត​មាន​ឈ្មោះ​ច្រើន​យ៉ាង​គឺ​ផ្លិត​ដៃ, ផ្លិត​ស្លាប​សត្វ, ផ្លិត​ស្លឹក​ត្នោត, ផ្លិត​ដង​ខ្លី, ផ្លិត​ដង​វែង, ផ្លិត​មុខ​ព្រហ្ម, ផ្លិត​ងយ, ផ្លិត​ទាញ, ផ្លិត​ចាមរ...។