ផ្លូន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. សំ. ) ចំនួន ១០ ដំប គឺ ៤០ : ពោត ១ ផ្លូន, ដប់​ប្លូន​ជា ១ ស្លឹក (ម. ព. ដំប ផង) ។ ពាក្យផ្លូន ហេតុអ្វីសរសេេ ខុសគ្នា ផ្លូន, ដប់ប្លូន = ១ ស្លឹក តាមធ្លាប់រៀន គឺ សរសេរប្លូននេះ ត្រូវ ។ ដូចជាពាក្យប្លន់ អានផ្លន់តែសរសេរជាផ្លូវការណ៍ ប្លន់