ផ្សំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ប្រកប​ជាមួយ​គ្នា, ធ្វើ​ឲ្យ​រួម​គ្នា, ធ្វើ​ឲ្យ​សម, ឲ្យ​ល្មម, សម្រួល​ឲ្យ​កើត​ការ : យក​ពី​នេះ​ខ្លះ​ពី​នោះ​ខ្លះ​មក​ផ្សំ​គ្នា, ផ្សំ​គ្រឿង​សម្ល, ផ្សំ​សាច់​ឈើ ។ ផ្សំផ្គុំ (ម. ព. ផ្គុំ) ។ ផ្សំ​សាច់ សម្រួល​ឲ្យ​តែ​ខាង​សម; កាន់​ជើង​ដោយ​ផ្សំ​សម្រួល​ឲ្យ​ខាង​តែ​បាន​ត្រូវ​បាន​ល្អ : និយាយ​ផ្សំ​សាច់ ។ និយាយ​ផ្សំ​ស៊ី និយាយ​ចាក់​បណ្ដោយ​ឬ​អែបអប​ឲ្យ​តែ​ខាង​បាន​ស៊ី ។ ផ្សែផ្សំ (ម. ព. ផ្សែ) ។

( ន. ) ឈ្មោះ​គ្រឿង​តម្បាញ​មួយ​ប្រភេទ​មាន​សណ្ឋាន​បួន​ជ្រុង ដាក់​លើ​ប្រគាប​ក្បាល​សសរ​កី​ទាំង​ពីរ សម្រាប់​មូរ​សាច់​សំពត់​ដែល​ត្បាញ​បាន​ហើយ ។