ពណ៌នា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព័រណៈនា សំ. ; បា. ( ន. ) (វណ៌នា; វណ្ណនា) ពាក្យ​ពោល​រៀបរាប់, ពាក្យ​អធិប្បាយ​សេចក្ដី, អដ្ឋ​កថា; និយាយ​ក្លាយ​ជា ពាណ៌នា; ខ្មែរ​យើង​ប្រើ​ជា កិ. ក៏​បាន : គេ​បាន​ពណ៌នា​អំពី​ដំណើរ​ដែល​ខ្លួន គេ​បាន​ទៅ​មើល​ប្រាសាទ​បុរាណ​នៅ​អង្គរ​បុរី ។ ព័ណ៌នា