ពន្លឺ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) រស្មី​ដែល​ភ្លឺ, សភាវៈ​ដែល​ភ្លឺ : ពន្លឺ​ព្រះ​អាទិត្យ, ពន្លឺ​ភ្លើង, ពន្លឺ​ព្រះ​ច័ន្ទ, ពន្លឺ​ប្រាជ្ញា ។
  2. ភូមិនៃឃុំលំហាច
  3. ភូមិនៃឃុំជំរះពេន