ពពែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​ចតុប្បាទ ពួក​ចៀម : ពពែជា​សត្វ​ងាយ​ចិញ្ចឹម; ទឹក​ដោះ​ពពែ​មាន​រស​ផ្សេង​ពី​ទឹក​ដោះ​គោ ។
  2. ភូមិនៃឃុំជ្រៃលាស់