ពាក្យផ្ទុយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្វល់ចិត្ត