ពាក្យផ្ទុយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

នាម

ពាក្យផ្ទុយ

  1. វិសទិសសព្ទ, ន័យផ្ទុយ

ន័យផ្ទុយ