ពាក្យផ្ទុយ

ដោយWiktionary
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ពាក្យ​ផ្ទុយ)

អតិបរមាណ' (ន) [piek ptuy] [[antonym ] MIS HH