ពាក្យផ្ទុយ

ដោយWiktionary
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ពាក្យ​ផ្ទុយ)
Jump to navigation Jump to search

ពាក្យ​ផ្ទុយ (ន) [piek ptuy] antonym