ពាក្យផ្ទុយ

ដោយWiktionary
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ពាក្យ​ផ្ទុយ)

អនុញ្ញាត (ន) [piek ptuy] [[antonym ] MIS HH ] អស្តង្គត