ពាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ត្រដាង​គ្រប​ភ្ជាប់, ដាស : ពាស​ស្គរ, ពាស​បារាំ, ពាស​ក្រប​សៀវភៅ ។

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​ដេរដាស, ព្រាត, សាយ​សព្វ, សុស​សព្វ, សព្វ​អន្លើ, ច្រវាត់​ : ឈឺ​ពាស; ដើរ​ពាស, សត្វ​ហើរ​ពាស, គេ​ដឹង​ពាស, ឮ​ពាស ។ ពាស​ទឹក​ពាស​ដី (ព. សា.) សុស​សព្វ​ទឹក​ដី, សព្វ​អន្លើ ។ ពាស​ពេញ ឬ ពេញ​ពាស ពេញ​សព្វ​អន្លើ ។ ដាស​ពាស ដេរដាស​សុស​សព្វ ។ ពោរ​ពាស សម្បូរ​ពោរ​ពេញ : ចំណី​ពោរ​បាស ។ល។