ពិន្ទង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​មច្ឆជាតិ​មួយ​ប្រភេទ ជា​ត្រី​ធំ​សម្បើម​កើត​នៅ​ក្នុង​សមុទ្រ ។ ឈ្មោះ​ពាង​មួយ​បែប បាត​និង​មាត់​តូច ក្អេង​ធំ : ទឹក​មួយ​ពិន្ទង ឬ មួយ​ពាង​ពិន្ទង ។