ពិបាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( កិ. ) (វិបាក ប្រើ​ជា ន. “ផល​កម្ម; សេចក្ដី​ទុក្ខ; កម្រ; ការ​ក្រ...” លំបាក, ធ្វើ​បាន​ដោយ​កម្រ : ពិបាក​ធ្វើ, ពិបាក​ទៅ, ពិបាក​ចិត្ត ។