កំណត់ហេតុសាធារណៈទាំងអស់

Jump to navigation Jump to search

ការបង្ហាញកំណត់ហេតុទាំងអស់របស់Wiktionary។

អ្នកអាចបង្រួមការបង្ហាញដោយជ្រើសរើសប្រភេទកំណត់ហេតុ អត្តនាម ឬ ទំព័រពាក់ព័ន្ធ។

កំណត់ហេតុ
  • ម៉ោង១៦:១០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ គណនីអ្នកប្រើប្រាស់ Soksophak ការពិភាក្សា ការរួមចំណែក ត្រូវបានបង្កើត ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត