ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមត្រូវការ

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៤:០៤ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. km:ពាក្យខ្វះសំឡេង‏‎ (១០៥៥ → ១០៥៦ សមាជិក)
 2. តំណានមេ/ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមឥតភាសា‏‎ (៩៦៦សមាជិក)
 3. ពាក្យខ្មែរបានមកពីបាលី‏‎ (២៧២សមាជិក)
 4. Languages needing langrev‏‎ (២៥៦សមាជិក)
 5. Language code templates‏‎ (២៥៤សមាជិក)
 6. នាមអសាធារណ៍English‏‎ (២៤៨សមាជិក)
 7. នាមEnglish‏‎ (២៣១សមាជិក)
 8. គុណនាមខ្មែរ‏‎ (២២៥សមាជិក)
 9. language code templates with script‏‎ (១៩៨សមាជិក)
 10. km:ពាក្យខ្វះរូប‏‎ (១២០សមាជិក)
 11. km:ពាក្យខ្វះរូបភាព‏‎ (១១៨សមាជិក)
 12. ពាក្យក្លាយខ្មែរ‏‎ (១០៨សមាជិក)
 13. ពាក្យខ្វះសំឡេង‏‎ (៩៨សមាជិក)
 14. បច្ចេកសព្ទមានប្រតិចារឹកអក្សរបញ្ចូលដៃផ្ទាល់ខុសពីបញ្ចូលស្វ័យប្រវត្តិ‏‎ (៩៦សមាជិក)
 15. ថ្នក្រហមរុស្ស‏‎ (៩៤សមាជិក)
 16. ពាក្យខ្មែរបានមកពីសំស្ក្រឹត‏‎ (៨៨សមាជិក)
 17. ថ្នក្រហមអេស្ប៉ាញ‏‎ (៨៤សមាជិក)
 18. ថ្នក្រហមផ្វាំង‏‎ (៨៣សមាជិក)
 19. ថ្នក្រហមព័រទុយហ្កាល់‏‎ (៨២សមាជិក)
 20. បច្ចេកសព្ទដែលមានប្រតិចារឹកអក្សរមិនចាំបាច់‏‎ (៨១សមាជិក)
 21. ថ្នក្រហមរុស្ស/t+‏‎ (៧៩សមាជិក)
 22. នាមអសាធារណ៍ខ្មែរ‏‎ (៧៩សមាជិក)
 23. ថ្នក្រហមអ៊ីតាលី‏‎ (៧៦សមាជិក)
 24. ថ្នក្រហមកុកងឺ‏‎ (៧៥សមាជិក)
 25. ថ្នក្រហមអេស្ប៉ាញ/t+‏‎ (៧៣សមាជិក)
 26. ថ្នក្រហមផ្វាំង/t+‏‎ (៧២សមាជិក)
 27. ថ្នក្រហមព័រទុយហ្កាល់/t+‏‎ (៧០សមាជិក)
 28. បច្ចេកសព្ទមានប្រតិចារឹកអក្សរបញ្ចូលដៃផ្ទាល់ខុសពីបញ្ចូលស្វ័យប្រវត្តិ/ru‏‎ (៦៧សមាជិក)
 29. ថ្នក្រហមអ៊ីតាលី/t+‏‎ (៦៥សមាជិក)
 30. km:ប្រដាប់ប្រដា‏‎ (៦៣សមាជិក)
 31. ត្រីនៃកម្ពុជា‏‎ (៥៣សមាជិក)
 32. បច្ចេកសព្ទមានប្រតិចារឹកអក្សរបញ្ចូលដៃផ្ទាល់ខុសពីបញ្ចូលស្វ័យប្រវត្តិ/ar‏‎ (៥១សមាជិក)
 33. ថ្នក្រហមកុកងឺ/t‏‎ (៥០សមាជិក)
 34. ពាក្យកម្ចីបាលី‏‎ (៥០សមាជិក)
 35. ថ្នក្រហមតេលុគុ‏‎ (៤៥សមាជិក)
 36. បច្ចេកសព្ទមានប្រតិចារឹកអក្សរបញ្ចូលដៃផ្ទាល់ខុសពីបញ្ចូលស្វ័យប្រវត្តិ/mk‏‎ (៤៥សមាជិក)
 37. English translations‏‎ (៤៤សមាជិក)
 38. បច្ចេកសព្ទដែលមានប្រតិចារឹកអក្សរមិនចាំបាច់/el‏‎ (៤៤សមាជិក)
 39. នាមភាសាជប៉ុន‏‎ (៤៣សមាជិក)
 40. ពាក្យឫសខ្មែរ‏‎ (៤២សមាជិក)
 41. Wiktionary pages with shortcuts‏‎ (៤១សមាជិក)
 42. Shortcut boxes needing attention‏‎ (៤០សមាជិក)
 43. km:ផ្នត់ជែក‏‎ (៣៩សមាជិក)
 44. ថ្នក្រហមកុកងឺ/t+‏‎ (៣៩សមាជិក)
 45. ពាក្យខ្វះរូបភាព‏‎ (៣៩សមាជិក)
 46. km:ផ្នត់ដើម‏‎ (៣៨សមាជិក)
 47. km:រុក្ខជាតិ‏‎ (៣៧សមាជិក)
 48. km:ពុទ្ធសាសនា‏‎ (៣៥សមាជិក)
 49. ថ្នក្រហមតេលុគុ/t+‏‎ (៣៥សមាជិក)
 50. នាមអង់គ្លេស‏‎ (៣៥សមាជិក)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)