ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមត្រូវការ

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៦:៤១ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. km:ពាក្យខ្វះសំឡេង‏‎ (១០៤៥ → ១០៤៦ សមាជិក)
 2. ទំព័រគំរូ និងម៉ូឌុលត្រូវការឯកសារកម្ម‏‎ (៣៩៣សមាជិក)
 3. ពាក្យខ្មែរបានមកពីបាលី‏‎ (២៧៦សមាជិក)
 4. នាមអង់គ្លេស‏‎ (២៧២សមាជិក)
 5. នាមអសាធារណ៍អង់គ្លេស‏‎ (២៦៦សមាជិក)
 6. Languages needing langrev‏‎ (២៥២សមាជិក)
 7. Language code templates‏‎ (២៥០សមាជិក)
 8. គុណនាមខ្មែរ‏‎ (២៣២សមាជិក)
 9. language code templates with script‏‎ (១៩៥សមាជិក)
 10. km:ពាក្យខ្វះរូប‏‎ (១២០សមាជិក)
 11. km:ពាក្យខ្វះរូបភាព‏‎ (១១៨សមាជិក)
 12. ពាក្យក្លាយខ្មែរ‏‎ (១០៨សមាជិក)
 13. ពាក្យខ្វះសំឡេង‏‎ (៩៨សមាជិក)
 14. ថ្នក្រហមរុស្ស៊ី‏‎ (៩៥សមាជិក)
 15. នាមអសាធារណ៍ខ្មែរ‏‎ (៩២សមាជិក)
 16. ពាក្យខ្មែរបានមកពីសំស្ក្រឹត‏‎ (៨៩សមាជិក)
 17. ថ្នក្រហមអេស្ប៉ាញ‏‎ (៨៥សមាជិក)
 18. ថ្នក្រហមហ្វាំងឡង់‏‎ (៨៤សមាជិក)
 19. ថ្នក្រហមព័រទុយកាល់‏‎ (៨៣សមាជិក)
 20. Terms with redundant transliterations‏‎ (៨១សមាជិក)
 21. ថ្នក្រហមរុស្ស៊ី/t+‏‎ (៨០សមាជិក)
 22. ថ្នក្រហមអ៊ីតាលី‏‎ (៧៧សមាជិក)
 23. ថ្នក្រហមកុកងឺ‏‎ (៧៥សមាជិក)
 24. ថ្នក្រហមអេស្ប៉ាញ/t+‏‎ (៧៤សមាជិក)
 25. ថ្នក្រហមហ្វាំងឡង់/t+‏‎ (៧៣សមាជិក)
 26. ថ្នក្រហមព័រទុយកាល់/t+‏‎ (៧១សមាជិក)
 27. Terms with manual transliterations different from the automated ones/ru‏‎ (៦៧សមាជិក)
 28. ថ្នក្រហមអ៊ីតាលី/t+‏‎ (៦៦សមាជិក)
 29. km:ប្រដាប់ប្រដា‏‎ (៦៣សមាជិក)
 30. ត្រីនៃកម្ពុជា‏‎ (៥៣សមាជិក)
 31. Terms with manual transliterations different from the automated ones/ar‏‎ (៥១សមាជិក)
 32. ពាក្យកម្ចីបាលី‏‎ (៥០សមាជិក)
 33. ថ្នក្រហមកុកងឺ/t‏‎ (៤៩សមាជិក)
 34. ថ្នក្រហមតេលុគុ‏‎ (៤៦សមាជិក)
 35. Terms with manual transliterations different from the automated ones/mk‏‎ (៤៥សមាជិក)
 36. Terms with redundant transliterations/el‏‎ (៤៤សមាជិក)
 37. English translations‏‎ (៤៣សមាជិក)
 38. នាមភាសាជប៉ុន‏‎ (៤៣សមាជិក)
 39. ពាក្យឫសខ្មែរ‏‎ (៤២សមាជិក)
 40. km:ផ្នត់ជែក‏‎ (៣៩សមាជិក)
 41. ថ្នក្រហមកុកងឺ/t+‏‎ (៣៩សមាជិក)
 42. ពាក្យខ្វះរូបភាព‏‎ (៣៩សមាជិក)
 43. km:ផ្នត់ដើម‏‎ (៣៨សមាជិក)
 44. km:រុក្ខជាតិ‏‎ (៣៨សមាជិក)
 45. ថ្នក្រហមតេលុគុ/t+‏‎ (៣៦សមាជិក)
 46. km:ពុទ្ធសាសនា‏‎ (៣៥សមាជិក)
 47. បន្សំពាក្យខ្មែរ‏‎ (៣៥សមាជិក)
 48. ពាក្យខ្មែរមានការបញ្ចេញសំលេង‏‎ (៣៥សមាជិក)
 49. km:ត្រី‏‎ (៣៤សមាជិក)
 50. គុណកិរិយាអង់គ្លេស‏‎ (៣៤សមាជិក)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)