ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមត្រូវការ

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៨:៤៤ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. km:ពាក្យខ្វះសំឡេង‏‎ (១០៤៤សមាជិក)
 2. ទំព័រគំរូ និងម៉ូឌុលត្រូវការឯកសារកម្ម‏‎ (៤០៤សមាជិក)
 3. ពាក្យខ្មែរបានមកពីបាលី‏‎ (២៧៧ → ២៧៨ សមាជិក)
 4. នាមអសាធារណ៍អង់គ្លេស‏‎ (២៦៧សមាជិក)
 5. Languages needing langrev‏‎ (២៥២សមាជិក)
 6. Language code templates‏‎ (២៥០សមាជិក)
 7. គុណនាមខ្មែរ‏‎ (២៣៧សមាជិក)
 8. language code templates with script‏‎ (១៩៥សមាជិក)
 9. km:ពាក្យខ្វះរូប‏‎ (១២០សមាជិក)
 10. km:ពាក្យខ្វះរូបភាព‏‎ (១១៨សមាជិក)
 11. ពាក្យក្លាយខ្មែរ‏‎ (១០៨សមាជិក)
 12. ពាក្យខ្វះសំឡេង‏‎ (៩៨សមាជិក)
 13. ថ្នក្រហមរុស្ស៊ី‏‎ (៩៥សមាជិក)
 14. នាមអសាធារណ៍ខ្មែរ‏‎ (៩៥ → ៩៦ សមាជិក)
 15. ពាក្យខ្មែរបានមកពីសំស្ក្រឹត‏‎ (៨៩សមាជិក)
 16. ថ្នក្រហមអេស្ប៉ាញ‏‎ (៨៥សមាជិក)
 17. ថ្នក្រហមហ្វាំងឡង់‏‎ (៨៤សមាជិក)
 18. ថ្នក្រហមព័រទុយកាល់‏‎ (៨៣សមាជិក)
 19. Terms with redundant transliterations‏‎ (៨២សមាជិក)
 20. ថ្នក្រហមរុស្ស៊ី/t+‏‎ (៨០សមាជិក)
 21. ថ្នក្រហមអ៊ីតាលី‏‎ (៧៧សមាជិក)
 22. ថ្នក្រហមកុកងឺ‏‎ (៧៥សមាជិក)
 23. ថ្នក្រហមអេស្ប៉ាញ/t+‏‎ (៧៤សមាជិក)
 24. ថ្នក្រហមហ្វាំងឡង់/t+‏‎ (៧៣សមាជិក)
 25. ថ្នក្រហមព័រទុយកាល់/t+‏‎ (៧១សមាជិក)
 26. Terms with manual transliterations different from the automated ones/ru‏‎ (៦៧សមាជិក)
 27. ថ្នក្រហមអ៊ីតាលី/t+‏‎ (៦៦សមាជិក)
 28. km:ប្រដាប់ប្រដា‏‎ (៦៣សមាជិក)
 29. ត្រីនៃកម្ពុជា‏‎ (៥៣សមាជិក)
 30. Terms with manual transliterations different from the automated ones/ar‏‎ (៥១សមាជិក)
 31. ពាក្យកម្ចីបាលី‏‎ (៥០សមាជិក)
 32. ថ្នក្រហមកុកងឺ/t‏‎ (៤៩សមាជិក)
 33. ថ្នក្រហមតេលុគុ‏‎ (៤៦សមាជិក)
 34. Terms with manual transliterations different from the automated ones/mk‏‎ (៤៥សមាជិក)
 35. Terms with redundant transliterations/el‏‎ (៤៤សមាជិក)
 36. English translations‏‎ (៤៣សមាជិក)
 37. នាមភាសាជប៉ុន‏‎ (៤៣សមាជិក)
 38. ពាក្យឫសខ្មែរ‏‎ (៤២សមាជិក)
 39. km:ផ្នត់ជែក‏‎ (៣៩សមាជិក)
 40. ថ្នក្រហមកុកងឺ/t+‏‎ (៣៩សមាជិក)
 41. ពាក្យខ្វះរូបភាព‏‎ (៣៩សមាជិក)
 42. km:ផ្នត់ដើម‏‎ (៣៨សមាជិក)
 43. km:រុក្ខជាតិ‏‎ (៣៨សមាជិក)
 44. km:ពុទ្ធសាសនា‏‎ (៣៦សមាជិក)
 45. ថ្នក្រហមតេលុគុ/t+‏‎ (៣៦សមាជិក)
 46. បន្សំពាក្យខ្មែរ‏‎ (៣៥សមាជិក)
 47. ពាក្យខ្មែរមានការបញ្ចេញសំលេង‏‎ (៣៥សមាជិក)
 48. km:ត្រី‏‎ (៣៤សមាជិក)
 49. គុណកិរិយាអង់គ្លេស‏‎ (៣៤សមាជិក)
 50. នាមករណ៍ខ្មែរ‏‎ (៣៤សមាជិក)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)