ទំព័រកំព្រា

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៨:៤៤ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ទំព័រដូចតទៅនេះមិនត្រូវបានភ្ជាប់ឬយោងមកពីទំព័រដទៃនៅក្នុង Wiktionaryទេ។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. +ssRNA
 2. -inae
 3. -ini
 4. -nomy
 5. .NET Framework
 6. .coms
 7. 0-10-0s
 8. 0-10-2s
 9. 0-12-0s
 10. 0-2-2s
 11. 0-4-0+0-4-0s
 12. 0-4-0s
 13. 0-4-2s
 14. 0-4-4-0s
 15. 0-4-4-2s
 16. 0-4-4s
 17. 0-6-0s
 18. 0-6-2s
 19. 0-6-4s
 20. 0-6-6-0s
 21. 0-8-0s
 22. 0-8-2s
 23. 0-8-4s
 24. 0-8-8-0s
 25. 01 March 1997
 26. 0800 numbers
 27. 1-2-3 blocks
 28. 1-ups
 29. 10
 30. 100
 31. 1000
 32. 10000
 33. 100000
 34. 1000000
 35. 1000000000
 36. 1000000000000
 37. 100000000000000
 38. 1000th
 39. 100th
 40. 101
 41. 101st
 42. 1040s
 43. 105
 44. 105th
 45. 1099s
 46. 109s
 47. 10Base5s
 48. 10th
 49. 11
 50. 11-plus examinations

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)