ទំព័រកំព្រា

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៦:១០ ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ទំព័រដូចតទៅនេះមិនត្រូវបានភ្ជាប់ឬយោងមកពីទំព័រដទៃនៅក្នុង Wiktionaryទេ។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. -inae
 2. -ini
 3. -nomy
 4. .NET Framework
 5. .coms
 6. 0-10-0s
 7. 0-10-2s
 8. 0-12-0s
 9. 0-2-2s
 10. 0-4-0+0-4-0s
 11. 0-4-0s
 12. 0-4-2s
 13. 0-4-4-0s
 14. 0-4-4-2s
 15. 0-4-4s
 16. 0-6-0s
 17. 0-6-2s
 18. 0-6-4s
 19. 0-6-6-0s
 20. 0-8-0s
 21. 0-8-2s
 22. 0-8-4s
 23. 0-8-8-0s
 24. A-bombs
 25. A-frames
 26. A-gangs
 27. A-gays
 28. A-listers
 29. A.D.
 30. AFTA-ASEAN Free Trade Area
 31. AFVs
 32. ASEAN加盟国
 33. A cups
 34. A games
 35. A minuses
 36. A plots
 37. A pluses
 38. A roads
 39. A teams
 40. A to Zs
 41. Aar
 42. Abaza
 43. Abenaki
 44. Abhimanyu
 45. Aboriginals
 46. Abrahamic
 47. Abugida
 48. Abyssinians
 49. Acadian
 50. Acarnanians

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)