ទំព័រ​ចាស់ៗ

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០១:០៩ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

Updates for this page are running twice a month.

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. សន្ដានពាក្យ‏‎ (ម៉ោង១៦:៥៨ ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៥)
 2. ពាក្យថ្មីគួរឲចាប់អារម្មណ៍/ស្តុកជាឯកសារ‏‎ (ម៉ោង១១:០៤ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៥)
 3. វិធី បង្ការជាមុនៈ‏‎ (ម៉ោង០៨:៣៩ ថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៥)
 4. 105th‏‎ (ម៉ោង១៥:១៦ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦)
 5. 110th‏‎ (ម៉ោង១៥:១៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦)
 6. 115th‏‎ (ម៉ោង១៥:២១ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦)
 7. 11 November‏‎ (ម៉ោង១៥:២៣ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦)
 8. 22nd‏‎ (ម៉ោង១៥:២៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦)
 9. គំរូទ្រនាប់:ស្វាគម‏‎ (ម៉ោង១០:៥៧ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧)
 10. គំរូទ្រនាប់:ទំព័រដើម/ស្វាគម‏‎ (ម៉ោង១១:០៧ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧)
 11. ទំព័រដើម/សាកល្បង‏‎ (ម៉ោង០២:៣៦ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨)
 12. ភាសាកាតាឡាន‏‎ (ម៉ោង២១:៤១ ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨)
 13. あいさつ(挨拶)‏‎ (ម៉ោង០៧:៤៧ ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨)
 14. ខឺនយ៉ុម៉ិ‏‎ (ម៉ោង១៨:៤១ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩)
 15. អុងយ៉ុម៉ិ‏‎ (ម៉ោង១២:៥០ ថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩)
 16. លិបិក្រម‏‎ (ម៉ោង១០:៥៣ ថ្ងៃពុធ ទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩)
 17. 101st‏‎ (ម៉ោង០៩:២០ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩)
 18. ខែមករា‏‎ (ម៉ោង១១:០៦ ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០)
 19. ສິນລະປະ‏‎ (ម៉ោង០៣:៤១ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០)
 20. ទំព័រសាក‏‎ (ម៉ោង១៣:៣៨ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០)
 21. なえ‏‎ (ម៉ោង០៩:១១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០)
 22. やっきょく‏‎ (ម៉ោង០៩:២១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០)
 23. めいぼ‏‎ (ម៉ោង០៩:៣១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០)
 24. ひきにく‏‎ (ម៉ោង០៨:១១ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០)
 25. とざんしゃ‏‎ (ម៉ោង២៣:១១ ថ្ងៃពុធ ទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០)
 26. よくじつ‏‎ (ម៉ោង០៥:៣១ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០)
 27. yokujitsu‏‎ (ម៉ោង០៥:៣៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០)
 28. naikaku‏‎ (ម៉ោង១៣:៣៣ ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 29. គុ.កិ.‏‎ (ម៉ោង០១:១៤ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 30. និ.‏‎ (ម៉ោង០១:១៨ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 31. សំ.‏‎ (ម៉ោង០១:២១ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 32. ខ្សែពៀន‏‎ (ម៉ោង០៨:២៧ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 33. mokuteki‏‎ (ម៉ោង០៦:០៦ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 34. ក្មេក‏‎ (ម៉ោង០៧:៣៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 35. ក្រក‏‎ (ម៉ោង០៧:៥៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 36. ក្រកី‏‎ (ម៉ោង០៨:០៣ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 37. ក្រកោ‏‎ (ម៉ោង០៨:១៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 38. ក្រខុប‏‎ (ម៉ោង០៨:២២ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 39. ក្រង‏‎ (ម៉ោង០៩:២៦ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 40. ក្រង់‏‎ (ម៉ោង០៩:៣១ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 41. ក្រចក​អណ្ដើក‏‎ (ម៉ោង០៩:៣៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 42. ក្រចក​ចាប‏‎ (ម៉ោង០៩:៤១ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 43. ក្រចាស‏‎ (ម៉ោង០៩:៤៧ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 44. ក្រជីង‏‎ (ម៉ោង១១:១២ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 45. ក្រជាំ‏‎ (ម៉ោង១១:១៣ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 46. ក្រញង់‏‎ (ម៉ោង១១:១៥ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 47. ក្រញាង‏‎ (ម៉ោង១១:៣៥ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 48. ក្រញាស‏‎ (ម៉ោង១២:០២ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 49. ក្រញាញ់‏‎ (ម៉ោង១២:០៥ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)
 50. ក្រញិកក្រញុក‏‎ (ម៉ោង១២:១០ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)