ទំព័រ​ទាល់

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០១:១៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

Updates for this page are running twice a month.

ទំព័រដូចតទៅនេះមិនតភ្ជាប់ទៅទំព័រដទៃទៀតក្នុង Wiktionary ទេ។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. +ssRNA
 2. -idae
 3. -inae
 4. -ini
 5. -nomy
 6. ...ក៏បាន...ក៏បាន...
 7. ...ក៏មាន
 8. .NET Framework
 9. 0
 10. 01 March 1997
 11. 1
 12. 10
 13. 100
 14. 1000
 15. 10000
 16. 100000
 17. 1000000
 18. 1000000000
 19. 1000000000000
 20. 1000th
 21. 100th
 22. 101
 23. 105
 24. 105th
 25. 10th
 26. 11
 27. 110
 28. 110th
 29. 115
 30. 115th
 31. 11 November
 32. 19th
 33. 1st
 34. 2
 35. 20
 36. 22nd
 37. 27
 38. AA
 39. AFTA-ASEAN Free Trade Area
 40. Aar
 41. Abaza
 42. Abenaki
 43. Abhimanyu
 44. Abkhaz
 45. Abrahamic
 46. Abu Dhabi
 47. Abugida
 48. Abuja
 49. Acadian
 50. Achgabat

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)