ទំព័រ​ទាល់

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០១:១៦ ថ្ងៃពុធ ទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

Updates for this page are run periodically.

ទំព័រដូចតទៅនេះមិនតភ្ជាប់ទៅទំព័រដទៃទៀតក្នុង Wiktionary ទេ។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. -idae
 2. -inae
 3. -ini
 4. -nomy
 5. .NET Framework
 6. 0
 7. AA
 8. AFTA-ASEAN Free Trade Area
 9. Aar
 10. Abaza
 11. Abenaki
 12. Abhimanyu
 13. Abkhaz
 14. Abrahamic
 15. Abu Dhabi
 16. Abugida
 17. Abuja
 18. Acadian
 19. Accra
 20. Achgabat
 21. Addis-Abeba
 22. Addis Ababa
 23. Adrianichthyidae
 24. Adyghe
 25. Afghanistan
 26. Africa
 27. Afrikaans
 28. Afrique du Sud
 29. Aguaruna
 30. Ahom
 31. Ainu
 32. Akkadian
 33. Akshauhini
 34. Akysidae
 35. Akysis bilustris
 36. Akysis maculipinnis
 37. Akysis variegatus
 38. Alabama
 39. Alaung Mintayagyi Ayedawbon
 40. Alaungpaya Ayedawbon
 41. Albanie
 42. Albrecht Dihle
 43. Alemannic
 44. Alger
 45. Algeria
 46. Algiers
 47. Algonquin
 48. Algérie
 49. Alleghenian
 50. Allemagne

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)