ទំព័រ​ត្រូវការ

Jump to navigation Jump to search

បញ្ជីទំព័រដែលមិនទាន់មានដែលមានតំណភ្ជាប់មកច្រើន ដោយមិនរាប់ចូលទំព័រដែលមានតែការបញ្ជូនបន្តមក។ សម្រាប់បញ្ជីទំព័រដែលមិនទាន់មានដែលមានការបញ្ជូនបន្តមក សូមមើល បញ្ជីការបញ្ជូនបន្តដែលខូច

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:១៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

Updates for this page are running twice a month.

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ជំនួយ:Documenting templates and modules‏‎ (៤៧១ តំណភ្ជាប់)
 2. ពហុវចនះ‏‎ (៣០១ តំណភ្ជាប់)
 3. កាន់ជិ‏‎ (១២៧ តំណភ្ជាប់)
 4. Wiktionary:បាបេល‏‎ (៤៣ តំណភ្ជាប់)
 5. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Babel - អ្នកប្រើប្រាស់តាមភាសា‏‎ (៤៣ តំណភ្ជាប់)
 6. de‏‎ (៣៥ តំណភ្ជាប់)
 7. ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ‏‎ (៣២ តំណភ្ជាប់)
 8. WT:Categorization‏‎ (២៧ តំណភ្ជាប់)
 9. ជំនួយ:Interwiki linking‏‎ (២៧ តំណភ្ជាប់)
 10. f‏‎ (២២ តំណភ្ជាប់)
 11. z‏‎ (២២ តំណភ្ជាប់)
 12. K‏‎ (២១ តំណភ្ជាប់)
 13. x‏‎ (២១ តំណភ្ជាប់)
 14. ឧបសម្ព័ន្ធ:ការបញ្ចេញសំឡេងសៀម‏‎ (២១ តំណភ្ជាប់)
 15. Wiktionary:Policies and guidelines‏‎ (២១ តំណភ្ជាប់)
 16. Wiktionary:អក្ខរក្រមសព្ទអន្តរជាតិ‏‎ (២១ តំណភ្ជាប់)
 17. Wiktionary:អក្សរបរិវត្តន៍‏‎ (២១ តំណភ្ជាប់)
 18. B‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 19. C‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 20. F‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 21. J‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 22. R‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 23. T‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 24. U‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 25. កញ-‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 26. Wiktionary:Bots‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 27. Wiktionary:Redirections‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 28. Wiktionary:សៀម transliteration‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 29. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Wiktionary:Language considerations‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 30. P‏‎ (១៩ តំណភ្ជាប់)
 31. V‏‎ (១៩ តំណភ្ជាប់)
 32. Z‏‎ (១៩ តំណភ្ជាប់)
 33. X‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 34. ហ៊ាន សុខុម‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 35. q‏‎ (១៧ តំណភ្ជាប់)
 36. w‏‎ (១៧ តំណភ្ជាប់)
 37. Y‏‎ (១៦ តំណភ្ជាប់)
 38. '''ជប៉ុន'''‏‎ (១៥ តំណភ្ជាប់)
 39. Q‏‎ (១៥ តំណភ្ជាប់)
 40. ជួរ គារី‏‎ (១៥ តំណភ្ជាប់)
 41. ភូគព្ភសាស្ត្រ‏‎ (១៥ តំណភ្ជាប់)
 42. W‏‎ (១៤ តំណភ្ជាប់)
 43. à‏‎ (១៤ តំណភ្ជាប់)
 44. កុកងឺ‏‎ (១៤ តំណភ្ជាប់)
 45. ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ‏‎ (១៤ តំណភ្ជាប់)
 46. Appendix:អង់គ្លេស pronunciation‏‎ (១៣ តំណភ្ជាប់)
 47. Wiktionary:Requests for deletion/Others‏‎ (១៣ តំណភ្ជាប់)
 48. WT:Languages‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 49. អធិបតីភាព‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 50. Wiktionary:Beer parlour‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)