ទំព័រ​ត្រូវការ

Jump to navigation Jump to search

បញ្ជីទំព័រដែលមិនទាន់មានដែលមានតំណភ្ជាប់មកច្រើន ដោយមិនរាប់ចូលទំព័រដែលមានតែការបញ្ជូនបន្តមក។ សម្រាប់បញ្ជីទំព័រដែលមិនទាន់មានដែលមានការបញ្ជូនបន្តមក សូមមើល បញ្ជីការបញ្ជូនបន្តដែលខូច

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:២៣ ថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

Updates for this page are run periodically.

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ជំនួយ:Documenting templates and modules‏‎ (៤៥២ តំណភ្ជាប់)
 2. Wiktionary:ខ្មែរ transliteration‏‎ (៤០៩ តំណភ្ជាប់)
 3. ពហុវចនះ‏‎ (៣០១ តំណភ្ជាប់)
 4. កាន់ជិ‏‎ (១២៧ តំណភ្ជាប់)
 5. Wiktionary:បាបេល‏‎ (៤៣ តំណភ្ជាប់)
 6. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Babel - អ្នកប្រើប្រាស់តាមភាសា‏‎ (៤៣ តំណភ្ជាប់)
 7. Wiktionary:Shortcut‏‎ (៤១ តំណភ្ជាប់)
 8. WT:Categorization‏‎ (៣០ តំណភ្ជាប់)
 9. ជំនួយ:Interwiki linking‏‎ (៣០ តំណភ្ជាប់)
 10. Wiktionary:Policies and guidelines‏‎ (២១ តំណភ្ជាប់)
 11. កញ-‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 12. ឧបសម្ព័ន្ធ:ការបញ្ចេញសំឡេងសៀម‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 13. Wiktionary:Bots‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 14. Wiktionary:Redirections‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 15. Wiktionary:អក្ខរក្រមសព្ទអន្តរជាតិ‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 16. Wiktionary:អក្សរបរិវត្តន៍‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 17. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Wiktionary:Language considerations‏‎ (២០ តំណភ្ជាប់)
 18. Wiktionary:Thai transliteration‏‎ (១៩ តំណភ្ជាប់)
 19. z‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 20. K‏‎ (១៧ តំណភ្ជាប់)
 21. f‏‎ (១៧ តំណភ្ជាប់)
 22. x‏‎ (១៧ តំណភ្ជាប់)
 23. B‏‎ (១៦ តំណភ្ជាប់)
 24. C‏‎ (១៦ តំណភ្ជាប់)
 25. E‏‎ (១៦ តំណភ្ជាប់)
 26. F‏‎ (១៦ តំណភ្ជាប់)
 27. G‏‎ (១៦ តំណភ្ជាប់)
 28. H‏‎ (១៦ តំណភ្ជាប់)
 29. J‏‎ (១៦ តំណភ្ជាប់)
 30. M‏‎ (១៦ តំណភ្ជាប់)
 31. N‏‎ (១៦ តំណភ្ជាប់)
 32. P‏‎ (១៦ តំណភ្ជាប់)
 33. R‏‎ (១៦ តំណភ្ជាប់)
 34. S‏‎ (១៦ តំណភ្ជាប់)
 35. T‏‎ (១៦ តំណភ្ជាប់)
 36. U‏‎ (១៦ តំណភ្ជាប់)
 37. V‏‎ (១៦ តំណភ្ជាប់)
 38. Z‏‎ (១៦ តំណភ្ជាប់)
 39. X‏‎ (១៥ តំណភ្ជាប់)
 40. ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ‏‎ (១៤ តំណភ្ជាប់)
 41. Y‏‎ (១៣ តំណភ្ជាប់)
 42. q‏‎ (១៣ តំណភ្ជាប់)
 43. w‏‎ (១៣ តំណភ្ជាប់)
 44. Wiktionary:Requests for deletion/Others‏‎ (១៣ តំណភ្ជាប់)
 45. Q‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 46. WT:Languages‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 47. ភូគព្ភសាស្ត្រ‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 48. Wiktionary:Beer parlour‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 49. W‏‎ (១១ តំណភ្ជាប់)
 50. WT:LANGCODE‏‎ (១១ តំណភ្ជាប់)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)