អត្ថបទដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមច្រើនបំផុត

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៨:៤៤ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. a‏‎ (១៣២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 2. កណ្ដាល‏‎ (៩៧ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 3. កោះ‏‎ (៧៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 4. កង់‏‎ (៦៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 5. ក្ដ‏‎ (៦៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 6. ក្បាល‏‎ (៦៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 7. កើត‏‎ (៦៦ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 8. A‏‎ (៦៦ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 9. ក្ដិត‏‎ (៦២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 10. បំពង់ក‏‎ (៥៤ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 11. កំប្រុក‏‎ (៥២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 12. ក្ដោប‏‎ (៥០ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 13. ស្មា‏‎ (៥០ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 14. កៅអី‏‎ (៥០ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 15. កូរ៉េ‏‎ (៤៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 16. កែវ‏‎ (៤៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 17. សំស្ក្រឹត‏‎ (៤៨ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 18. បបូរមាត់‏‎ (៤៨ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 19. វៀតណាម‏‎ (៤៧ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 20. ភាសា‏‎ (៤៧ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 21. បាលី‏‎ (៤៦ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 22. កញ្ញា‏‎ (៤៦ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 23. កៅសិប‏‎ (៤២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 24. ឡាតាំង‏‎ (៤២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 25. expression‏‎ (៤២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 26. k‏‎ (៤១ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 27. កញ្ចក់‏‎ (៤០ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 28. ក្ដៅ‏‎ (៣៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 29. កញ្ជ្រោង‏‎ (៣៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 30. ក្រវាត់ក‏‎ (៣៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 31. ក្ដាម‏‎ (៣៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 32. កញ្ឆា‏‎ (៣៨ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 33. ខ្មែរ‏‎ (៣៧ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 34. ខ្សែក‏‎ (៣៦ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 35. កៀវ‏‎ (៣៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 36. កុលាប‏‎ (៣៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 37. កជើង‏‎ (៣៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 38. កុម្ភៈ‏‎ (៣៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 39. កេតុ‏‎ (៣៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 40. កំពែង‏‎ (៣៤ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 41. ការី‏‎ (៣៤ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 42. កក្កដា‏‎ (៣៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 43. ក្ងោក‏‎ (៣៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 44. ព្យញ្ជនៈ‏‎ (៣២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 45. កសិកម្ម‏‎ (៣២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 46. កណ្ដៀង‏‎ (៣២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 47. កុមារភាព‏‎ (៣១ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 48. កម្ពុជា‏‎ (៣០ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 49. កញ្ចាស់‏‎ (៣០ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 50. កណ្ដាប់ដៃ‏‎ (២៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)