អត្ថបទដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមច្រើនបំផុត

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៧:១២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. a‏‎ (១១៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 2. កណ្ដាល‏‎ (៩៧ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 3. កោះ‏‎ (៧៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 4. ក្ដ‏‎ (៦៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 5. ក្បាល‏‎ (៦៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 6. កង់‏‎ (៦៨ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 7. កើត‏‎ (៦៦ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 8. ក្ដិត‏‎ (៦២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 9. បំពង់ក‏‎ (៥៤ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 10. កំប្រុក‏‎ (៥២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 11. ស្មា‏‎ (៥០ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 12. កៅអី‏‎ (៥០ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 13. ក្ដោប‏‎ (៥០ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 14. កូរ៉េ‏‎ (៤៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 15. កែវ‏‎ (៤៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 16. បបូរមាត់‏‎ (៤៨ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 17. សំស្ក្រឹត‏‎ (៤៨ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 18. វៀតណាម‏‎ (៤៧ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 19. ភាសា‏‎ (៤៧ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 20. កញ្ញា‏‎ (៤៦ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 21. បាលី‏‎ (៤៦ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 22. A‏‎ (៤៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 23. ឡាតាំង‏‎ (៤២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 24. expression‏‎ (៤២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 25. កៅសិប‏‎ (៤២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 26. កញ្ជ្រោង‏‎ (៣៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 27. ក្រវាត់ក‏‎ (៣៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 28. ក្ដៅ‏‎ (៣៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 29. កញ្ចក់‏‎ (៣៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 30. កញ្ឆា‏‎ (៣៨ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 31. ខ្មែរ‏‎ (៣៧ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 32. ក្ដាម‏‎ (៣៧ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 33. ខ្សែក‏‎ (៣៦ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 34. កុលាប‏‎ (៣៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 35. កជើង‏‎ (៣៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 36. កុម្ភៈ‏‎ (៣៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 37. កេតុ‏‎ (៣៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 38. កៀវ‏‎ (៣៥ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 39. កំពែង‏‎ (៣៤ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 40. ការី‏‎ (៣៤ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 41. កក្កដា‏‎ (៣៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 42. k‏‎ (៣៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 43. ក្ងោក‏‎ (៣៣ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 44. ព្យញ្ជនៈ‏‎ (៣២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 45. កសិកម្ម‏‎ (៣២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 46. កណ្ដៀង‏‎ (៣២ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 47. កុមារភាព‏‎ (៣១ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 48. កញ្ចាស់‏‎ (៣០ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 49. កម្ពុជា‏‎ (៣០ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)
 50. កណ្ដាប់ដៃ‏‎ (២៩ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)