ទំព័រដែលត្រូវបានតភ្ជាប់មកច្រើនបំផុត

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០៣:០៩ ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

Updates for this page are running twice a month.

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ខ្មែរ‏‎ (៩៧១ តំណភ្ជាប់)
 2. ឡាតាំង‏‎ (៩៣៣ តំណភ្ជាប់)
 3. អ.ស.អ.‏‎ (៩២៣ តំណភ្ជាប់)
 4. អក្សរសព្ទ‏‎ (៩១៤ តំណភ្ជាប់)
 5. វិគីភីឌា‏‎ (៧២៧ តំណភ្ជាប់)
 6. ជំនួយ:Documenting templates and modules‏‎ (៤៦០ តំណភ្ជាប់)
 7. អង់គ្លេស‏‎ (៣១៩ តំណភ្ជាប់)
 8. បាលី‏‎ (៣០៧ តំណភ្ជាប់)
 9. ពហុវចនះ‏‎ (៣០១ តំណភ្ជាប់)
 10. ជំនួយ:Documenting templates‏‎ (៣០១ តំណភ្ជាប់)
 11. Module:languages‏‎ (២៧៣ តំណភ្ជាប់)
 12. Module:languages/templates‏‎ (២៥៤ តំណភ្ជាប់)
 13. ទំព័រគំរូ:langt‏‎ (២៥៤ តំណភ្ជាប់)
 14. សំស្ក្រឹត‏‎ (១៣០ តំណភ្ជាប់)
 15. កាន់ជិ‏‎ (១២៧ តំណភ្ជាប់)
 16. បារាំង‏‎ (១១៦ តំណភ្ជាប់)
 17. ផ្នត់ដើម‏‎ (១០៩ តំណភ្ជាប់)
 18. ផ្នត់ជែក‏‎ (១០០ តំណភ្ជាប់)
 19. ‏‎ (៧២ តំណភ្ជាប់)
 20. វិទ្យាសាស្ត្រ‏‎ (៥៨ តំណភ្ជាប់)
 21. កសិកម្ម‏‎ (៥៧ តំណភ្ជាប់)
 22. ភាសាវិទ្យា‏‎ (៥៤ តំណភ្ជាប់)
 23. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម‏‎ (៥៣ តំណភ្ជាប់)
 24. Wiktionary:Entry layout explained‏‎ (៤៤ តំណភ្ជាប់)
 25. Wiktionary:Criteria for inclusion‏‎ (៤៤ តំណភ្ជាប់)
 26. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Babel - អ្នកប្រើប្រាស់តាមភាសា‏‎ (៤៣ តំណភ្ជាប់)
 27. Wiktionary:បាបេល‏‎ (៤៣ តំណភ្ជាប់)
 28. Wiktionary:Scripts‏‎ (៤៣ តំណភ្ជាប់)
 29. ស្រុក‏‎ (៤១ តំណភ្ជាប់)
 30. ភាសា‏‎ (៤១ តំណភ្ជាប់)
 31. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ភាសា‏‎ (៤០ តំណភ្ជាប់)
 32. អំនាន‏‎ (៤០ តំណភ្ជាប់)
 33. Wiktionary:អក្ខរក្រមសូរវិទ្យាអន្តរជាតិ‏‎ (៣៦ តំណភ្ជាប់)
 34. Wiktionary:ឡាតាំងយានកម្មខ្មែរ‏‎ (៣៥ តំណភ្ជាប់)
 35. Module:scripts‏‎ (៣៥ តំណភ្ជាប់)
 36. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ថ្នាក់ពាក្យ‏‎ (៣៥ តំណភ្ជាប់)
 37. a‏‎ (៣៥ តំណភ្ជាប់)
 38. de‏‎ (៣៥ តំណភ្ជាប់)
 39. សៀម‏‎ (៣៤ តំណភ្ជាប់)
 40. ទំព័រគំរូ:scriptt‏‎ (៣៣ តំណភ្ជាប់)
 41. ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ‏‎ (៣២ តំណភ្ជាប់)
 42. ទឹក‏‎ (៣២ តំណភ្ជាប់)
 43. កំពង់ចាម‏‎ (៣២ តំណភ្ជាប់)
 44. កណ្ដាល‏‎ (៣២ តំណភ្ជាប់)
 45. មនុស្ស‏‎ (៣១ តំណភ្ជាប់)
 46. កាម-‏‎ (៣០ តំណភ្ជាប់)
 47. Module:language utilities‏‎ (៣០ តំណភ្ជាប់)
 48. ចិន‏‎ (៣០ តំណភ្ជាប់)
 49. ខេត្ត‏‎ (២៩ តំណភ្ជាប់)
 50. ច្បាប់‏‎ (២៩ តំណភ្ជាប់)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)